ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
     ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Post Pay NetTalk AEC Package
 
แพ็คเกจนี้ สามารถเรียกออกผ่านได้ทั้งทาง NetTalk Application, NetTalk Softphone
และ NetTalk Adapter
ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการรายเดือนในอัตราเดือนละ 300 บาท และค่าบริการส่วนเกิน (กรณีโทรเกินจากที่
แพ็คเกจกำหนด) ภายในกำหนดเวลาชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
อัตราค่าโทรคิดขั้นต่ำเป็นนาที โดยเศษของนาทีนับเป็น 1 นาที
กรณีผู้ใช้บริการโทรหมายเลขปลายทางโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์มือถือประเทศอื่นนอกเหนือจาก
ประเทศเหล่านี้ จะคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการต่างประเทศของ NetTalk ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ
อัตราค่าโทร และรายละเอียดของประเทศที่สามารถใช้บริการผ่าน www.truenettalk.com ได้ที่หัวข้อ
"อัตราค่าโทร"
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นค่าโทรและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งค่าบริการ
ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งหนี้ หากผู้ใช้บริการ
ผิดนัดชำระค่าบริการงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ใช้บริการยินยอมชำระดอกเบี้ยของยอดเงินค่าบริการ ที่ค้างชำระ
ในอัตราสูงสุดตามกฏหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระ ค่าบริการสองคราวติดต่อกันแล้ว
บริษัทสงวนสิทธิระงับการบริการนี้ได้ทันที
การชำระค่าบริการ สามารถดำเนินการได้ที่ร้านทรูช้อป, ทรูมูฟช้อป และร้านที่แสดงสัญลักษณ์
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

   
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.