หมายเหตุ
1. อัตราค่าโทรเป็นบาทต่อนาที ส่วนเกินนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

2. อัตราค่าโทรในตารางยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. อัตราค่าโทรนี้ มีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

 


เลขหมายปลายทาง รหัสประเทศ Promotion International Rate
โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ
USA / CANADA      
United States 1 1 1
Canada 1 1 1
Puerto Rico 1787 1 1
ASIA      
China 86 1 1
Hong Kong 852 1 1
Singapore 65 1 1
South Korea 82 1 2
Malaysia 60 1 2
Israel 972 1 2
Japan 81 1 4
Taiwan 886 1 4
EUROPE      
France 33 1 5
Sweden 46 1 5
United Kingdom 44 1 6
Germany 49 1 7
Denmark 45 1 7
Greece 30 1 7
Hungary 36 1 7
Ireland 353 1 7
Norway & Svalbard 47 1 7
Italy 39 1 8
Netherlands 31 1 8
Portugal & Azores 351 1 8
Austria 43 1 9
Spain 34 1 9
Switzerland 41 1 9
Luxembourg 352 1 10
Belgium 32 1 11
AUSTRALIA      
Australia 61 1 6
New Zealand 64 1 9


 


 
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.