1. หลังจากผู้ใช้บริการได้สมัครใช้บริการ TrueNetTalk ซึ่งเป็นบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี Voice
over Internet Protocol (VOIP) กับบริษัท ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และ Password ผู้ใช้บริการตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทในการใช้ Username และ Password และจะใช้ Username และ Password เพื่อการใช้
บริการ เท่านั้น หากมีบุคคลใดใช้ Username และ Password ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะอนุญาต หรือยินยอมให้
ใช้หรือหรือไม่ หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และไม่ว่าการใช้ดังกล่าวจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้
บริการ ชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามจำนวนและภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ของบริษัท
   
2. ในวันที่สมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะเลือกประเภทบริการ (Package) ตามที่บริษัทกำหนดและจะชำระค่าแรกเข้า (ถ้ามี)
ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในใบสมัครนี้ และแต่ละ Package ที่เลือกใช้บริการ รายละเอียดของ Package ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ปรากฏตามเอกสาร
แนบท้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครนี้ หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดในใบสมัครนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไข
ใน Package ที่ผู้ใช้บริการเลือก ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใน Package ที่เลือก ผู้ใช้บริการจะใช้
บริการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน Package ที่เลือก หากผู้ใช้บริการยกเลิก Package ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ใช้
บริการตกลงจะชำระค่าปรับตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละ Package ที่เลือกใช้บริการ
   
3. ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการ ตามรอบระยะเวลาใบแจ้งหนี้ของบริษัท ตามอัตราและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
ใบแจ้งหนี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ของบริษัท ผู้ใช้บริการ
ตกลงชำระค่าบริการ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดและบริษัทสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ
และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวก่อน

บริษัทตกลงจะไม่เรียกเก็บค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งมีข้อโต้แย้งจนกว่าบริษัทหรือผู้ใช้
บริการจะมีหลักฐานแสดงต่ออีกฝ่ายหนึ่งถึงข้อโต้แย้งดังกล่าวจนกว่าผู้ใช้บริการหรือบริษัทจะได้ส่งหลักฐานให้แก่อีก
ฝ่ายหนึ่ง หากบริษัทได้ส่งหลักฐานอันถูกต้องที่แสดงว่าผู้ใช้บริการยังค้างชำระค่าบริการ ผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการ
ที่ค้างชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
   
4. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่นำบริการ ไปขายต่อ (Resell) หรือโอนสิทธิการใช้บริการ ให้แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่ หรือใช้บริการขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
กำหนด หรืออาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าวข้างต้น
บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ โดยมิต้องบอกกล่าวก่อน ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการ และ/หรือค่าเสียหายที่บริษัทได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวของบริษัทในวันที่ผู้ใช้บริการได้รับ
หนังสือดังกล่าว

ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่การให้บริการ แก่นิติบุคคลใดที่ให้บริการ โดยบริษัทจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ใช้บริการทราบภายในระยะเวลาอันสมควร
   
5. บริษัทจะบำรุงรักษาอุปกรณ์ของบริษัทที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการ ตลอดระยะเวลาของการให้บริการ ผู้ใช้
บริการทราบดีว่า บริการจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ/หรืออินเทอร์เน็ต
ของผู้ใช้บริการ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากปรากฏว่าผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ ได้อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ/หรืออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ หรือเหตุอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัท
   
6. การให้บริการตามใบสมัครนี้ และ/หรือในแต่ละ Package อาจสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนด ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 
6.1 ผู้ใช้บริการขอยกเลิกการใช้บริการ ตามข้อ 2
6.2 ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามอัตราและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 3
6.3 ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ในใบสมัครนี้และ/หรือในแต่ละ Package ที่เลือกใช้บริการ
6.4 ใบอนุญาตที่บริษัทได้รับจาก กทช. หรือหน่วยงานของรัฐใดๆ ถูกยกเลิก หรือการให้บริการ ต้องสิ้นสุดลงด้วย
เหตุอื่นเหตุใดๆ ให้ถือว่าการให้บริการ สิ้นสุดลงทันทีโดยไม่จำต้องบอกกล่าวและผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องใดๆ จากบริษัท
   
7. บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในใบสมัครนี้ และ/หรือแต่ละ Package รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรืออัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการประกาศใช้อัตราค่าบริการเชื่อมโยง
โครงข่าย (Interconnection Charge) ของ กทช. มีผลบังคับ หรือกรณีบริษัทได้ออก Package ใหม่ โดยบริษัทจะต้อง
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ผู้ใช้บริการได้อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปของการใช้บริการ ในใบสมัครนี้ และในแต่ละ Package ที่เลือกใช้
โดยตลอดแล้ว และตกลงจะปฏิบัติตามข้อเงื่อนไขและข้อกำหนดในใบสมัครนี้และในแต่ละ Package ที่เลือกใช้ข้างต้นนั้นทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ ณ วันที่ระบุข้างล่างนี้ไว้เป็นหลักฐาน
 

 
 
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.